אַז משה האָט זיך שוין געדאַרפֿט לאָזן אין וועג אַרײַן האָט ער זיך אַרײַנגעזעצט אין אויטאָ, אַ קוק ‮געטאָן אויפֿן קאָנטראָלברעט, אַרײַנגעקוקט אין הינטערשפּיגל, אָנגעשטעלט דעם אויטאָ, אָנגעטרעטן אויפֿן גאַזפּעדאַל, גענומען פֿאָרן, און – פּראָמפּט האָט אים געפּלאַצט אַ רייף. אַזאַ טאָג איז דאָס געווען…

Pisó el acelerador, comenzó a conducir e inmediatamente reventó una llanta. Vaya día que ha sido…

When it was time for Moyshe to hit the road, he got into his car, checked the dash, looked in the rear-view mirror, turned on the ignition, stepped on the gas, started to drive, then immediately blew a tire. What a day that was…

airbag: דער לו֜פֿטקישן, ־ס
[DER LÚFTKIShN, -S]

automobile/car: דער אויטאָ, ־ס; דער אויטאָמאָביל, ־ן; די מאַשין, ־ען
[DER ÓYTO, -S; DER OYTOMOBÍL, -N; DI MAShÍN, -EN]

Clic aquí para leer el artículo completo