ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט!
Exercise your right to vote!—–
absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜לער־צעטל, ־ען
[DER FARFÉLER-TSETL, -EN]ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען
[DER ShTÍMTSETL, -EN; DI ShTIM, -EN]

Diario Judío México - board of elections: דער שטי֜מאַמט
[DER ShTÍMAMT]

campaign (v.): קאַמפּאַ֜ניעװע|ן; קאַנדידי֜רן
[KAMPÁNYEVE|N; KANDIDÍRN]

candidate (m./unsp.): דער קאַנדידאַ֜ט, ־ן
[DER KANDIDÁT, -N]

candidate (f.): די קאַנדידאַ֜טקע, ־ס
[DI KANDIDÁTKE, -S]

election(s): (װאַלן (ל״ר
[VALN (pl.)]

gerrymander: גערימאַ֜נדרעװע|ן
[GERIMÁNDREVE|N]

gerrymandering: די גערימאַ֜נדריע
[DI GERIMÁNDRYE]

midterm election: (מי֜טקאַדע֜נץ־װאַלן (ל״ר
[MÍTKADÉNTS-VALN (pl.)]

polling booth: די שטי֜מבודקע, ־ס
[DI ShTÍMBUDKE, -S]

vote (n.): די שטים, ־ען
[DI ShTIM, -EN]

vote (v.): שטי֜מען
[ShTÍMEN]

voter suppression: די שטי֜ם־דערשטי֜קונג
[DI ShTÍM-DERShTÍKUNG]

voting booth: די שטי֜מבודקע, ־ס
[DI ShTÍMBUDKE, -S]

voting machine: די שטי֜ממאַשין, ־ען
[DI ShTÍMMAShIN, -EN]

voting rights: (דאָס שטי֜מרעכט (ל״י
[DOS ShTÍMREKhT (sg.)]

Every vote counts.
ווי֜כטיק איז יע֜דע שטים.
[VÍKhTIK IZ YÉDE ShTIM]

Exercise your right to vote!
ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט!
[NITST OYS ÁYER ShTÍMREKhT]

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.

SIN COMENTARIOS

Deja tu Comentario

Artículo anteriorEl Tianguis Turístico 2019. Estandarte de la Mística del Turismo
Artículo siguienteCine judío borrando fronteras