ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט! Exercise your right to vote!----- absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜לער־צעטל, ־ען ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען board of elections: דער שטי֜מאַמט campaign (v.): קאַמפּאַ֜ניעװע|ן; קאַנדידי֜רן candidate (m./unsp.): דער קאַנדידאַ֜ט, ־ן candidate (f.): די קאַנדידאַ֜טקע, ־ס election(s): (װאַלן (ל״ר gerrymander: גערימאַ֜נדרעװע|ן gerrymandering: די גערימאַ֜נדריע midterm election:...
פֿ ו ן העט װען עקבערט מײַן מוֹח אַזאַ פֿראַגע: צי זײַנען בײַ ייִדן געװען װעלכע עס איז מעגלעכ־ קייטן פֿאַר אייגענע, תּכליתדיקע איניציאַטיװן אין דעם דראַמאַטיש־גוֹרלדיקן פּעריאָד פֿון 1880 ביז אַן ערך 1950? אין דעם אָפּשטאַנד פֿון יאָרן...
"Di tsaytn fun a mol" (original: "Auld Lang Syne") Scottish folk song; original lyric transcription: Robert Burns (1788) Yiddish lyrics and choral arrangement: Binyumen Schaechter (Sept.-Oct. 2017) Jewish People's Philharmonic Chorus / JPPC דער ייִדישער פֿילהאַרמאָנישער פֿאָלקסכאָר Binyumen Schaechter, conductor בנימין שעכטער, דיריגענט Seth Weinstein, pianist Facebook:...
“White Christmas”, escrita por Irvibg Berlin (Yisroel-Yisidor Beilin) interpretada por Danny Kaye. https://www.youtube.com/watch?v=7S-IidmcSN8 “Winter Wonderland”, escrita por Felix Bernard https://www.youtube.com/watch?v=sawd1J1CFvI “Rudolph the reindeer”, con KuglPlex Klezmer en Yiddish http://blogs.yiddish.forward.com/oyneg-shabes/213135?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=Oyneg%20Shabes "Loz Ez Shneyen" (Let it snow), interpretada por Theresa Tova. 1945 by Sammy Cahn and Jule Styne. Yiddish...
װי באַװוּסט, האָט די באַרימטע ק”ק כעלעם, אַזוי װי אַנדערע ייִדישע שטעט, אויך פֿאַרמאָגט ייִדישע גנבֿים, שװינדלערס און כלערליי בעלי עבירהניקעס. זײ אַלע האָבן זיך פֿאַרדינט מען זאָל זײ אַרײַנזעצן אין תפֿיסה. דער כעלעמער רבֿ האָט אָבער געהאַלטן, אַז...
BEER // ביר ---- ale: דאָס ע֜נגלישע ביר barley: די פּערלגרױפּן beer: דאָס ביר, ־ן beer belly: דער טרע֜לבוך, ־עס; דער בױך װי אַ קע֜סלפּױק; דער פּאָנץ, ־ן bottle of beer: דאָס פֿלעשל ביר bottled: אײַ֜נגעפֿלעשלט brewery: די ברײַערײַ֜, ־ען; די ברױז, ־ן/ברײַ֜זער; די מעלצערײַ֜, ־ען dark beer:...
this week's proverbs פאַרטרײַבּ נישט די פליג פון דײַן פרײַנדס שטערן מיט אַ האַק transliterated fartrayb nit di flig fun dayn fraynd's shtern mit a hak in English do not remove a fly from your friend's forehead with an ax in Hebrew אל תסיר זבוב ממצח...
tourism // טוריזם // TURÍZM admission fee: דאָס אַרײַ֜נטריט־געלט; דאָס אַרײַ֜נגעלט audio tour: דער אוידיאָטו֜ר, ־ן ecotourism: דער עקאָטורי֜זם exhibition: די אױ֜סשטעלונג, ־ען guide (person): דער פֿי֜רער, ־ס; דער מדריך, ־ים museum: דער מוזײ֜, ־ען package tour: דער פּע֜קלטור, ־ן reservation: די רעזערװאַ֜ציע, ־ס self-guided tour: דער אַליי֜ן־געפֿי֜רטער...
bees // בינען // BINEN ----- bee: די בין, ־ען beehive: דער בי֜נשטאָק, ־ן beekeeper: דער בי֜נער, ־ס; דער בי֜נען־ציִ֜ער, ־ס beekeeping: דאָס בינערײַ֜; די בי֜נען־האָדעװאַ֜ניע buzz: זשו֜מע|ן; זשו֜זשע|ן; זו֜מזע|ן drone: דער טרײַטל, ־ען; די װאַ֜סערבין, ־ען; די ע֜רבין, ־ען; דער דראָן, ־ען fertilize: באַפֿרו֜כפּערן honey: דער האָ֜ניק honeycomb:...