ווידעאָ: ייִדן, הערט זיך צו צו דעם דאָזיקן דאָקטער! https://www.facebook.com/zackary.berger/videos/10158155890444711/
coronavirus pandemic // די קאָראָ֜נאַ־ווי֜רוס־פּאַנדעמיע // DI KORÓNA-VÍRUS-PANDÉMYE (useful sentences at the bottom) ----- containment zone: די אײַ֜נהאַלט־<אײַ֜נצאַם־>זאָ֜נע, ־ס cordon off: אָ֜פּקאָרדאָני֜רן; אײַ֜נקאָרדאָני֜רן; שאַפֿן אַ קאָרדאָ֜ן אַרו֜ם ÓPKORDONÍRN; ÁYNKORDONÍRN; ShAFN A KORDÓN ARÚM] deploy the National Guard: צעשטע֜לן <פֿונאַ֜נדערשטעלן> די לאַ֜נדוואַך false positive: דער פֿאַ֜לשער פּאָזיטי֜װער...
A pesar de nunca haber querido usar este idioma, el Ministro de Salud de Israel se ha visto obligado a empezar a transmitir sus comunicados en Yiddish, el cual a pesar de los esfuerzos por eliminarlo de la vida...
מע קען זיך צוהערן צו אַנדערע אַרטיקלען פֿונעם פֿאָרווערטס פֿאָרגעלייענט דורך שׂרה־רחל שעכטער, ווי אויך אַנדערע פֿאָרווערטס־רעקאָרדירונגען, דורכן קוועטשן דאָ. די נײַע וועלט־מגפֿה, און די מיטלען זיך צו באַוואָרענען פֿאַר איר, זענען בפֿירוש ערנסטע ענינים, בפֿרט אַז עס וואַקסט כּסדר די...
Coronavirus // דער קאָראָ֜נאַ־ווי֜רוס // DER KORÓNA-VÍRUS ---- contagious: קלע֜פּיק; אָ֜נשטעק(עװד)יק It's contagious: <מע קען זיך אָ֜ננעמען <אָ֜נשטעקן/זאַראַ֜זען Coronavirus: דער קאָראָ֜נאַ־ווי֜רוס cough (v.): הוסטן; היסן cover one’s mouth: צו֜דעקן דאָס מויל face mask: די פּנים־מאַ֜סקע, ־ס; די מאַ֜סקע אויפֿן פּנים flu-like symptoms: סימפּטאָ֜מען (ווי) פֿון אַ גריפּ infection:...
ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט! Exercise your right to vote!----- absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜לער־צעטל, ־ען ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען board of elections: דער שטי֜מאַמט campaign (v.): קאַמפּאַ֜ניעװע|ן; קאַנדידי֜רן candidate (m./unsp.): דער קאַנדידאַ֜ט, ־ן candidate (f.): די קאַנדידאַ֜טקע, ־ס election(s): (װאַלן (ל״ר gerrymander: גערימאַ֜נדרעװע|ן gerrymandering: די גערימאַ֜נדריע midterm election:...
  Dos Hoyz in Pu-vinkl (Winnie the Pooh) y Gayve un Forurtl  (Orgullo y Prejuicio) de Jane Austen que se suman a la bibliografía en Yiddish disponible para los jovenes lectores y sus papás. The first time in Yiddish! Pride and Prejudice...
Louisa Lyne & Di Yiddishe Kapelye - Klapn Oyfn Himels Tir (Knockin´ On Heaven's Door) Live at Victoriateatern Malmö, December 3th, 2016. Music and lyrics: Bob Dylan Knockin´ On Heaven's Door Mama take this badge from me I can't use it anymore It's...
עס קומט באַלד דער יום־טובֿ חנוכּה און צוזאַמען מיט אים וועט מען ווידער רעדן פֿון דריידלעך. אַזוי ווי מיט אַ סך זאַכן אין דער ייִדישער געשיכטע, איז די מעשׂה וואָס אַלע קענען פֿון זייערע קינדער־יאָרן וועגן דריידלעך, אין גאַנצן...
pillows // קי֜שעלעך // KÍShELEKh ----- body pillow: דער גו֜ף־קישן, ־ס feather/down pillow: דער פּו֜כקישן, ־ס; דער פּו֜כענער קישן, ־ס fluff up the pillow: אוי֜פֿפּוישן <אוי֜פֿשלאָגן> דעם קישן memory foam: דער געדע֜נקשוים neck roll: דער נאַ֜קן־קישן, ־ס pillow: דער (קאָ֜פּ)קישן, ־ס; דאָס קי֜שעלע, ־ך pillowcase: דאָס ציכל,...